Приказ минтруда от 08.06.2001 г 260

Оглавление:

Приказ Минтруда России №355 от 8 июня 2015 г.

П р и к а з ы в а ю:

Признать утратившими силу:

  • постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 68 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте»;
  • постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 октября 2001 г. № 72 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах».

Об утверждении Формы трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, и Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2001 р. за N 554/5745

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» , відповідно до статей 24 і 24-1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року N 429/1 НАКАЗУЮ:

Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається);

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається).

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Перший заступник Голови
Федерації профспілок України

Перший заступник
Голови Координаційної ради
Конфедерації роботодавців України

О. В. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 р. N 260

Форма трудового договору
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

«___» _______________ 200_ р.

По батькові ______________________________________________________,

Рік народження ___________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

N ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Місце проживання ________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

По батькові ______________________________________________________,

Дата народження _________________________________________________

Вид діяльності (професія) __________________________________________

Останнє місце роботи _____________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ____________________

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________;
(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________
(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати _______________________________
(зазначаються докладні

__________________________________________________________________
характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

__________________________________________________________________
тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

__________________________________________________________________
якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________________

________________________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ___________________________________________

_________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ___________

_________________________________________________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________

_________________________________________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

Изменения в форме трудового договора и порядке его регистрации

Минюстом Украины зарегистрирован 08.10.2014 г. под № 1215/25992 приказ Минсоцполитики Украины, которым в целях упрощения порядка снятия с регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, и внесения записей в трудовые книжки работников внесены некоторые изменения в форму трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, и Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, утвержденные приказом Минтруда и соцполитики Украины от 08.06.2001 г. № 260.

Приказ от 16.09.2014 г. № 660

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між пра.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ознакомьтесь так же:  Что включается в пособие по беременности и родам

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за № 554/5745

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року № 1356-XIV «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України», відповідно до статей 24 і 24 — 1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року № 429/1 НАКАЗУЮ:

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. № 275/13-76 «Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору».

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Перший заступник Голови Федерації
профспілок України

Перший заступник Голови Координаційної
ради Конфедерації роботодавців України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
08.06.2001 № 260

ФОРМА
трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

Начальник Юридичного
управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
08.06.2001 № 260
(у редакції наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України
14.10.2010 № 320

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за № 554/5745

ПОРЯДОК
реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі — фізична особа).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

У разі коли інтереси фізичної особи представляє дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні пред’явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа — підприємець — виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, — трудову книжку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті).

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою дорученням фізичною особою, така особа повинна пред’явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.

4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за дорученням уповноважена нею особа) повинна пред’явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа — підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності).

5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору — в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:

«Трудовий договір зареєстрований «___» ______________ 20___ р. № ______

Опубликовано: «Офіційний вісник України,» N 87 (22.11.2010), ст. 3090

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 г. N 260

Приказ Министерства труда и социальной политики Украины
от 14 октября 2010 года N 320

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
5 ноября 2010 г. за N 1038/18333

В соответствии со статье 24 1 Кодекса законов о труде Украины, пунктом 10 постановления Кабинета Министров Украины от 29.10.2009 г. N 1168 «Некоторые вопросы применения законодательства о труде физическим лицом, использующим наемный труд» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить заглавие и пункт 1 приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 г. N 260 «Об утверждении Формы трудового договора между работником и физическим лицом и Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.06.2001 г. за N 554/5745 (с изменениями), после слов «физическим лицом» словами «, использующим наемный труд».

Ознакомьтесь так же:  Полиграфическая лицензия

2. Внести в Форму трудового договора между работником и физическим лицом, утвержденную приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 г. N 260, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 27.06.2001 г. за N 554/5745, такие изменения:

дополнить заглавие после слов «физическим лицом» словами «, использующим наемный труд»;

в тексте этой Формы слова и знак «идентификационный код N» заменить словами «идентификационный номер (при наличии)»;

абзац восьмой изложить в такой редакции:

«Для физического лица — предпринимателя»;

дополнить пункт 9 после слов «Физическим лицом» словами «(или по нотариальному поручению уполномоченного им лица)»;

дополнить пункт 15 после слов «Физическое лицо» словами «(или по нотариальному поручению уполномоченого им лица)»;

пункт 17 изложить в такой редакции:

«17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Фізична особа _____________
(або за нотаріальним дорученням
уповноважена нею особа)

Працівник ________________
(крім випадків розірвання трудового
договору за ініціативою фізичної
особи у випадках, визначених КЗпП,
за відсутності працівника)»;

дополнить пункт 20 после слов «Физическое лицо» словами «(или по нотариальному поручению уполномоченго им лица)».

3. Внести изменения к Порядку регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, утвержденного приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 г. N 260, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.06.2001 г. за N 554/5745, изложив его в новой редакции, которая прилагается.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме пункта 11 Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, утвержденного приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 г. N 260, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.06.2001 г. за N 554/5745 (в редакции приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 14.10.2010 г. N 320), который вступает в силу с 01.01.2011 г.

5. Юридическому управлению (И. Тубелец) обеспечить государственную регистрацию этого приказа в Министерстве юстиции Украины.

6. Контроль за выполнением этого приказа возложить на заместителя Министра В. Коломийца.

Министр

В. Надрага

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Государственного комитета
Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

М. Бродский

Первый заместитель руководителя
Общего представительского
органа профсоюзов

Г. В. Осовый

Генеральный директор
Федерации работодателей Украины

Р. В. Илличев

Президент Союза арендаторов
и предпринимателей Украины

В. Хмилевский

И. о. президента Всеукраинской
ассоциации работодателей

В. Биковец

И. о. президента Союза предпринимателей
малых, средних и приватизированных
предприятий Украины

В. Биковец

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства труда и социальной политики Украины
08.06.2001 г. N 260
(в редакции приказа Министерства труда и социальной политики Украины
от 14.10.2010 г. N 320)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
5 ноября 2010 г. за N 1038/18333

Порядок

регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд

1. Этот Порядок распространяется на физических лиц, использующих наемный труд: физических лиц — предпринимателей и физических лиц, использующих наемный труд, связанный с предоставлением услуг (повара, няни, водители и тому подобное) (далее — физическое лицо).

2. Заключенный в письменной форме трудовой договор между работником и физическим лицом в трех экземплярах физическое лицо должно подать на регистрацию в государственную службу занятости по своему местожительству в недельный срок с момента фактического допущения работника к работе.

В случае, когда интересы физического лица представляет по нотариальному поручению уполномоченное им лицо, такое лицо должно подать на регистрацию заключенный между работником и физическим лицом трудовой договор в государственную службу занятости по месту жительства физического лица.

3. При регистрации трудового договора стороны должны предъявить паспорт и подать такие документы:

физическое лицо — предприниматель — свидетельство о государственной регистрации физического лица — предпринимателя, справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии);

физическое лицо, использующее наемный труд, связанный с предоставлением услуг — справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии);

работник, который устраивается на работу к физическому лицу — трудовую книжку, справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии);

лицо, которое впервые ищет работу и не имеет трудовой книжки — справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии).

В случае регистрации трудового договора лицом, уполномоченным нотариальным поручением физическим лицом, такое лицо должно предъявить паспорт и подать: оригинал и должным образом заверенную копию нотариального поручения, а также в соответствующих случаях отмеченные в абзацах втором и третьем этого пункта документы.

4. В случае отсутствия работника при проведении государственной регистрации трудового договора физическое лицо (или по нотариальному поручению уполномоченное им лицо) должно предъявить паспорт и подать такие документы:

физическое лицо — предприниматель: подписанный сторонами трудовой договор в трех экземплярах с нотариально удостоверенной подписью работника, свидетельство о государственной регистрации физического лица — предпринимателя, справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии), копии такой справки, выданной работнику, его трудовую книжку (при наличии);

физическое лицо, использующее наемный труд, связанный с предоставлением услуг: подписанный сторонами трудовой договор в трех экземплярах с нотариально засвидетельствованной подписью работника, справку соответствующей государственной налоговой инспекции о присвоении идентификационного номера (при наличии), копии такой справки, выданной работнику (при наличии), его трудовую книжку (при наличии).

5. Ответственное лицо центра занятости в день представления физическим лицом (или по нотариальному поручению уполномоченным им лицом) трудового договора, а в случае отсутствия работника при проведении регистрации трудового договора — в день представления физическим лицом (или по нотариальному поручению уполномоченным им лицом) документов, предусмотренных пунктом 4 этого Порядка, регистрирует его в книге регистрации трудовых договоров по форме, согласно приложению. Трудовому договору присваивается номер, за которым он зарегистрирован в книге, и проставляется дата его регистрации.

6. Ответственное лицо центра занятости на основании записи о регистрации трудового договора, сделанного в книге регистрации трудовых договоров, делает на трех экземплярах трудового договора запись:

«Трудовий договір зареєстрований «___» ____________ 20__ р. N ____
_____________________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості)
М. П.
_______________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
центру зайнятості)».

7. Если работник отсутствовал при проведении государственной регистрации трудового договора, ответственное лицо центра занятости возвращает физическому лицу (или по нотариальному поручению уполномоченному им лицу) два экземпляра такого договора с отметкой о регистрации.

Физическое лицо обязано вручить под расписку работнику один экземпляр зарегистрированного трудового договора в течение трех рабочих дней со дня его поступления, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации, а также вернуть ему трудовую книжку с записью о принятии на работу.

8. В случае окончания срока трудового договора или прекращения его действия досрочно в трудовом договоре физическое лицо делает запись об основаниях его прекращения со ссылкой на соответствующие статьи Кодекса законов о труде Украины, о чем стороны извещают центр занятости, который зарегистрировал трудовой договор.

9. Ответственное лицо центра занятости в течение трех рабочих дней снимает трудовой договор с регистрации, о чем делает соответствующую запись в книге регистрации трудовых договоров.

Ознакомьтесь так же:  Льготы пенсионерам твери в 2018 году

Снятие с регистрации трудового договора в случае его расторжения по инициативе физического лица в случаях, определенных Кодексом законов о труде Украины, при отсутствии работника, проводится в срок, отмеченный в абзаце первом этого пункта, при условии представления физическим лицом (или по нотариальному поручению уполномоченным им лицом):

экземпляр трудового договора;

заявление о снятии трудового договора с регистрации с указанием даты увольнения с работы работника и оснований расторжения отмеченного договора;

копии документов, которые подтверждают:

направление работнику уведомления о намерении разорвать с ним трудовой договор (заказным письмом с уведомлением о вручении). В случае, когда вручить почтовое отправление невозможно, подаются копии подтверженных документов;

проведение предусмотренного законодательством расчета с работником или копию платежной ведомости с указанием суммы депонируемой заработной платы.

В этом случае центр занятости сообщает работнику о снятии с регистрации трудового договора.

10. Ответственное лицо центра занятости на основании записи о снятии трудового договора с регистрации, сделанного в книге регистрации трудовых договоров, делает на трех, а в случае отсутствия работника — на двух экземплярах трудового договора запись:

«»Трудовий договір від «___» ____________ 20__ р. N ______
знято з реєстрації «___» ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості)
М. П.
______________
(підпис)
_____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи центру зайнятості)».

11. Ответственное лицо центра занятости информирует Пенсионный фонд в установленном порядке о регистрации (снятия с регистрации) трудового договора между физическим лицом — предпринимателем или другим физическим лицом и работником не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

12. По обращению работника, который не присутствовал во время снятия трудового договора с регистрации, должностное лицо центра занятости в течение трех рабочих дней со дня такого обращения делает соответствующую отметку в выданном ему экземпляре трудового договора и удостоверяет в трудовой книжке запись об увольнении с работы, внесенной физическим лицом.

13. В случае, когда документы, которые подаются для регистрации или снятия с регистрации трудового договора, не отвечают установленным требованиям, центр занятости возвращает их без совершения любых действий с указанием причины.

14. Записи о регистрации и снятии с регистрации трудового договора дают право физическому лицу внести записи в трудовую книжку работника о принятии и увольнении его с работы.

15. Должностное лицо центра занятости подтверждает личной подписью записи, внесенные физическим лицом в трудовую книжку работника, и удостоверяет их печатью.

16. Должностное лицо центра занятости должно ознакомить присутствующие стороны или сторону под подпись в журнале относительно порядка регистрации и снятия с регистрации трудового договора, внесения соответствующих записей в трудовую книжку работника и ее хранения.

Начальник
Юридического управления

Приказ минтруда от 08.06.2001 г 260

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги

Газета «Адвокат-консалтинг» объявляет конкурс на должность

pdf-архив номеров нашей газеты

Выделение земельного участка бесплатно

Клуб юристов

Официальное обращение

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

© 2007-2014 Медиагруппа «Адвокат-консалтинг»
.

Регистрация трудовых договоров: хотели как лучше, а получилось…

Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение.
Иоганн Гёте

Приказом Минсоцполитики Украины от 16.09.2014 г. № 660 внесены изменения в Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, утвержденный приказом Минтруда от 08.06.2001 г. № 260 (далее — Порядок). Приказ вступил в силу со дня официального опубликования — с 28 октября 2014 года.

Теперь уполномоченному лицу не нужно удостоверять нотариально доверенность для представления интересов предпринимателя в центре занятости. Уточняющие изменения внесены и в форму трудового договора между работником и физлицом, использующим наемный труд.

Важное изменение заключается в том, что предприниматели получили возможность снимать трудовые договоры с регистрации в центре занятости, независимо от места регистрации.

Так, согласно п. 8 обновленного Порядка в случае окончания срока трудового договора или прекращения его действия досрочно в трудовом договоре работодатель делает запись об основаниях его прекращения со ссылкой на соответствующие статьи КЗоТ, о чем стороны извещают центр занятости, независимо от места регистрации трудового договора. Ранее необходимо было обращаться исключительно в центр занятости, такой договор зарегистрировавший.

Отметим, что с подобным предложением редакция “Частного предпринимателя” обратилась в Минсоцполитики еще весной, когда возникла проблема расторжения трудовых договоров с крымскими работниками. Затем добавились работники Донбасса. Теперь частично эта проблема решена.

Ведь дополнительно совместным приказом Минюста и Минсоцполитики от 16.09.2014 г. № 661/1541/5 (вступил в силу 21 октября 2014 года) внесены изменения и в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников (утверждена приказом Минтруда от 29.07.93 г. № 58), согласно которым внесенные в трудовую книжку записи также подтверждаются подписью должностного лица службы занятости, независимо от места регистрации трудового договора.

Стараясь урегулировать и вопрос регистрации договоров без присутствия работника, чиновники изложили в новой редакции п. 4 Порядка. Согласно этому пункту предприниматель (или по доверенности уполномоченное им лицо) должен предъявить паспорт и представить следующие документы:

– подписанный сторонами трудовой договор в трех экземплярах с нотариально удостоверенной подписью работника;

– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или серию и номер паспорта при отказе от идентификационного номера и наличии соответствующей отметки в паспорте) и ее копию, выданную работнику;

– трудовую книжку работника (при наличии).

Напомним, что в Порядке и ранее была предусмотрена возможность не вести работника в центр занятости для регистрации договора. Но воспользоваться ею невозможно из-за требования нотариально удостоверить действительность подписи на договоре. Нотариусы не удостоверяют подписи на договорах (в том числе и на трудовых), поскольку им это запрещает п. 6.1 гл. 7 р. II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Минюста от 22.02.2012 г. № 296/5.

В свое время редакция “Частного предпринимателя” информировала Минтруда и Минюст об этой коллизии. Сейчас же п. 4 Порядка переписали, а убрать требование о нотариальном удостоверении действительности подписи забыли.

И вообще складывается впечатление, что в п. 4 Порядка вносили точечные изменения и не удосужились перечитать, что получилось. Например, серия и номер паспорта названы документом. Требование предъявить копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, выданной работнику, как-то тоже выписано некорректно. По всей видимости, имеется в виду копия документа с идентификационным номером работника. Ведь такого документа, как учетная карточка налогоплательщика, на руках у граждан нет. Кроме того, в настоящее время можно внести идентификационный номер непосредственно в паспорт налогоплательщика. ГФС Украины утверждает, что в таком случае дополнительные документы не нужны.

В связи с этим “Частный предприниматель” обратился в Минсоцполитики с предложением изложить п. 4 Порядка в такой редакции, чтобы можно было им пользоваться на практике.

Надеемся, что Минсоцполитики не отложит вновь решение этой проблемы в долгий ящик.

Елена Зубченко, зам. главного редактора